หน่วยวัดขนาด

px : pixel
in : นิ้ว
cm : เซนติเมตร
mm : มิลลิเมตร
pt : points -- 1 points เท่ากับ 1/72 นิ้ว
pc : picas -- 1 pica เท่ากับ 12 points

Visitors: 28,211