Blog


 

Thailand Trust Mark

 

ในโลกของการตลาด คำโฆษณาและภาพลักษณ์สินค้าเป็นสิ่งที่ดึงดูดเหล่าลูกค้า อย่างไรก็ตาม คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในด้านการค้านานาชาติ ซึ่งเราควรจะมองข้ามการโฆษณารณรงค์และใช้เกณฑ์มาตราฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับวัดคุณภาพไม่ว่า “คุณภาพ” จะถูกนิยามไว้ว่าอย่างไร แต่คุณภาพก็จำเป็นต้องวัดด้วยเกณฑ์มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ ที่สามารถบ่งบอกความเป็นเลิศของสินค้าได้ และเพื่อส่งเสริมมาตรฐานการวัดคุณภาพ Thailand Trust Mark จึงก่อตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย

Visitors: 126,253